پیشینه تحقیق و چارچوب نظری در خصوص بررسی هوش هیجانی و پرخاشگری و سرسختی از دیدگاه روانشناسی

مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان پیشینه تحقیق و چارچوب نظری در خصوص بررسی هوش هیجانی و پرخاشگری و سرسختی از دیدگاه روانشناسیقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .
پیشینه تحقیق و چارچوب نظری در خصوص بررسی هوش هیجانی و پرخاشگری و سرسختی از دیدگاه روانشناسی|30014282|wdl|پیشینه تحقیق و چارچوب نظری در خصوص بررسی هوش هیجانی و پرخاشگری و سرسختی از دیدگاه روانشناسی

فهرست مطالبپيشينه تحقيق2 1 اعتیاد و انواع مواد152 1 1 مقدمه و نگاه کلی152 1 2 سوء مصرف و وابستگی به مواد162 1 3 مت آمفتامين162 1 3 1 اختلالات وابسته به آمفتامین (یا شبه آمفتامین)162 1 3 2 مت آمفتامین172 1 3 3 مواد شبه آمفتامین172 1 3 4 تشخیص172 1 3 5 وابستگی به آمفتامین و سوء مصرف آمفتامین182 1 3 6 مسمومیت با آمفتامین182 1 3 7 ترک آمفتامین182 1 3 8 دلیریوم مسمومیت با آمفتامین192 1 3 9 اختلال سایکوتیک ناشی از آمفتامین192 1 3 10 اختلال خلقی ناشی از آمفتامین202 1 3 11 اختلال اضطرابی ناشی از آمفتامین202 1 3 12 کژکاری جنسی ناشی از آمفتامین202 1 3 13 اختلال خواب ناشی آمفتامین202 1 3 14 اختلالاتی که به گونه ای دیگر مشخص نشده اند212 1 3 15 خصوصیات بالینی212 1 3 16 اثرات نامطلوب212 1 3 17 روانشناختی212 1 4 نیکوتین222 1 4 1 نوروفارماکولوژی222 1 4 2 وابستگی به نیکوتین222 1 4 3 ترک نیکوتین232 1 4 4 اختلال مربوط به نیکوتین که به گونه ای دیگر مشخص نشده است232 1 4 5 خصوصیات بالینی232 1 4 6 اثرات نامطلوب242 1 4 7 مزایای بهداشتی ترک سیگار242 1 5 اپيوئيدها242 1 5 1 نوروفارماکولوژی262 1 5 2 تشخیص272 1 5 3 وابستگی به مواد افیونی و سوء مصرف مواد افیونی272 1 5 4 مسمومیّت با مواد افیونی272 1 5 5 ترک مواد افیونی272 1 5 6 دلیریوم مسمومیّت با مواد افیونی282 1 5 7 اختلال سایکوتیک ناشی از مواد افیونی282 1 5 8 اختلال خلقی ناشی از مواد افیونی282 1 5 9 اختلال خواب ناشی از مواد افیونی و کژکاری جنسی ناشی از مواد افیونی292 1 5 10 اختلال مربوط به مواد افیونی که به گونه ای دیگر مشخص نشده است (NOS)292 1 5 11 خصوصیات بالینی292 1 5 12 اثرات نامطلوب292 1 5 13 اضافه دوز مواد افیونی302 1 5 14 پارکینسونیسم ناشی از MPTP302 2 تعریف هوش هیجانی 312 2 1 هیجان312 2 2 مفهوم هوش هیجانی312 2 3 تاریخچه هوش هیجانی322 2 4 مدلهای هوش هیجانی342 2 4 1 مدل توانایی یا غیر ترکیبی مایر، سالووی و کاروسو342 2 4 2 مدل گروس352 2 4 3 مدل ترکیبی یا آمیخته بار آن362 2 4 4 مدل هوش هیجانی گلمن382 2 5 ویژگی های هوش هیجانی392 2 5 1 کنار آمدن یا چندپاره گی فرهنگی392 2 5 2 بازگشت پذیری392 2 5 3 نگرش مثبت392 2 5 4 انعطاف پذیری402 2 5 5 کفایت هیجانی402 2 6 هوش هیجانی و سلامتی412 3 سرسختی روانشناختی 422 3 1 مولفه های سرسختی روانشناختی 452 3 1 1 تعهد452 3 1 2 کنترل452 3 1 3 مبارزه جویی472 3 2 ويژگی های سرسختی روانشناختی482 3 3 پیشایندها و پیامدهای سرسختی روانشناختی492 3 4 عوامل موثر در سرسختی روانشناختی512 3 5 ارزيابي شناختي532 4 پرخاشگري552 4 1 تعریف پرخاشگری552 4 2 علل و عوامل پرخاشگری552 4 2 1 عوامل خانوادگی پرخاشگری552 4 2 2 عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی)562 4 3 زیان‌های پرخاشگری572 4 4 تکنیک‌هایی لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده582 4 5 پیشینه پژوهشی59

چکیدهمقدمه: اعتیاد یکی از مسائل مهم جوامع امروزی می باشد مخصوصا در کشور ما به دلیل همسایگی با کشور افغانستان که مرکز تولید مواد مخدر می باشد از اهمیت بیشتری برخودار است . هدف از این پژوهش مقایسه هوش هیجانی ، پرخاشگری و سرسختی روانشناختی در افراد معتاد مصرف کننده اپیوئید ، مت آمفتامین ، نیکوتین و سالم در شهر اردبیل بود.مواد و روش ها: روش مطالعه از نوع علی –مقایسه ای است.جامعه آماری پژوهش شامل همه معتادین وابسته به اپیوئید، نکوتین و مت آمفتامین و سالم در شهر اردبیل درسال 1391 بود. نمونه گیری این تحقیق بصورت دردسترس صورت گرفت. و از هر گروه( اپیوئید، نکوتین و مت آمفتامین و سالم) تعداد 30 نفر انتخاب شد.داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی بار –ان ، پرسشنامه پرخاشگری و سرسختی روانشناختی جمع آوری شد سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری MANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از دادها نشان داد كه هوش هیجانی(خوشبختی،استقلال ،خودشکوفایی ،خودآگاهی،خوش بینی، عزت نفس،انعطاف پذیری ،مسئولیت پذیری ،همدلی )، پرخاشگری(پرخاشگری فیزیکی ،پرخاشگری کلامی) و سرسختی روانشناختی در افراد وابسته به نیکوتین ، اپیوئید ،مت امفتامین و سالم متفاوت است و نتایج معنی داری بدست آمد(001/ >p )، اما در برخی از مولفه های هوش هیجانی(خودابرازی ،حل مساله ،کنترل تکانش ،واقع گرایی ،روابط بین فردی ،تحمل فشار روانی ) نتایج معنی داری بدست نیامد(001/ <p ).نتیجه گیری: در مجموع نتایج این بررسی نشان دادکه هوش هیجانی، پرخاشگری و سرسختی روانشناختی در افراد وابسته به نیکوتین ، مت آمفتامین ،اپیوئید و سالم تفاوت وجود دارد.

کلمات کلیدی: هوش هیجانی، پرخاشگری، سرسختی روانشناختی، معتاد ، اپیوئید، مت آمفتامین، نیکوتین، سالم

فصل اولكليات1 1 مقدمهسلامت انسان و توسعه اجتماعي، رابطه اي جدايي ناپذير دارند. سلامت، همچنين يكي از شش قلمرو اصلي رفاه اجتماعي است . پس هر آنچه تهديدي براي سلامت باشد، تهديد براي توسعه و رفاه اجتماعي نيز مي باشد و هر آنچه موجب ارتقاي سلامت است، عملاً ما را به توسعه و رفاه اجتماعي نيز رهنمون مي سازد. از آنجا كه سوءمصرف مواد، وابستگي و عوارض ناشي از آن، تهديدي جدي براي سلامت به شمار مي آيد و بر كميت و كيفيت زندگي تأثير مي گذارد يكي از مباحث عمده در روانشناسي امروز كه توجه بسياري در راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني، مواد و اختلالات وابسته به مواد را شامل مواد ميداند كه بر شيمي مغز موثرند و جدا از اين كه عمدي يا سهوي مصرف شوند، مشمول واژه ي مصرف مواد ميگردند(سادوک و سادوک ،2008).وابستگي به مواد يا اعتياد به مواد مخدر در همه مشاغل ،سطوح تحصيلي و طبقة اقتصادي، اجتماعي ديده مي شود و به افراد و اقشار خاصي اختصاص ندارد. با توجه به شيوع بالاي وابستگي به مواد و دشواري هاي درمان آن، تلاش براي شناسايي عوامل خطر ابتلا به اين مشكل در جمعيت هاي مختلف بسيار ضروري است. (بخشانی ،2002). خوش بینانه ترین آمارها از وجود2000000 تا 2500000 معتاد در ایران خبر می دهند (مکری،2008).مواد مخدر بصورت های مختلف و گوناگون یافت می شود وبا تاثیرات مختلف وجود دارد یکی از این مواد نیکوتین است. نیکوتین یک ترکیب آلی نیتروژن‌دار است که بیشتر در گیاهانی مانند تنباکو و در اندازه‌های کمتر در گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، بادمجان و فلفل‌سبز یافت می‌شود. یخ (ice)، شکل خالص مت آمفتامین است که سوء مصرف کنندگان آن را به شکل استنشاقی، تدخین یا تزریق وریدی مصرف می کنند.اوپیوئید این گروه از نظر طبیعی یا صانعی بودن به دوگروه تقسیم می شوند: طبیعی: تریاک، شیره، پاراگوریک،صناعی : مورفین، و اپییوئیدهای مشابه آن ( متادون پروپوکسی فن )،مپردین و اپیوئیدهای مشابه آن (پتیدین، آنیلیریدین، دیفنوکسیلات، لوپرامید، آلفاپرودین،و دیگر اپیوئیدها نظیر پنتازسین، بوپره نورفین، (تمجیزک و نام های مشابه تجاری مشابه) بوترفانل، نالوکسان، نالترکسون (حیدری پهلویان و همکاران،1390).مشکل هیجانی، مشکل روانی و شیوه هاي رویارویی با استرس به عنوان دلایل مصرف مواد مخدر بیان شدهاند. کاستی امکانات براي پاسخدادن به نیازهاي طبیعی، روانی و اجتماعی نوجوانان و جوانان (مانند کنجکاوي، تنوع طلبی، هیجان جویی، ماجراجویی، گرایش به مورد پذیرش قرار گرفتن از سوي دیگران ومطالب دیگر:
طرح کارآفرینی درباره پرورش ماهي ( شيلات )طرح کارآفرینی درباره پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه و غذادهي در پرورش ماهي قزل آلا طرح توجیهی بررسي پرورش مرغطرح توجیهی بررسي باغداري و پرورش میوه جاتطرح کارآفرینی درباره ایجاد کارگاه تولید پودر و روغن ماهیگزارش کارآموزی اداره مخابرات شهرستان شیروان طرح کارآفرینی درباره آرایش و پیرایشطرح کارآفرینی درباره دفتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین تلفن همراهطرح کارآفرینی درباره شرکت سیمان طرح کارآفرینی درباره صنایع فرآورده های لبنی پروژه كارآموزي درباره سنسور پروژه كارآموزي درباره برق كارخانه 4 شركت لوله سازي اهوازپروژه مالی درباره کارخانه توليد نقل پروژه مالی درباره کارخانه شکلات فرمند تحقیق درباره تاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید طرح کارآفرینی درباره تأسیس کارخانه بخاری پروژه مالی درباره كارخانه شكلات فرمند طرح توجیهی بررسي تاسیس کارخانه سوسیس و کالباسطرح توجیهی درباره تامين مالي طرحهاي تامين اجتماعي تحقیق درباره تعريف کسب و کار طرح توجیهی بررسي تولید و چاپ کارتن، بسته بندي و چاپ مقواطرح کارآفرینی درباره توليد قطعات صنعتي به روش ماشين کاري ( تراشکاری )گزارش کارآموزی درباره عملیات بانکداریگزارش کار درباره کارگاه آهنی تحقیق درباره زنان کارآفرین